Privacyverklaring

Privacyverklaring
 
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ‘Anneloes Kapster Aan Huis’ verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt van ‘Anneloes Kapster Aan huis’, of om een andere reden persoonsgegevens aan ‘Anneloes Kapster Aan huis’ verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Anneloes Dekker – van Os, Klokjeslaan 66, 3601 HG Maarssen, 
Kamer van Koophandel Utrecht H302022630000.
Anneloes is bereikbaar via info@anneloeskapsteraanhuis.nl of  of telefoon: 0347-707702 – mobiel: 06-22565421.

2. Welke gegevens worden verwerkt door ‘Anneloes Kapster Aan Huis’ en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
            
a) voor- en achternaam, leeftijd,
b) adresgegevens,
c) telefoonnummer,  e-mailadres,
d) eventuele gezondheidsgegevens,
e) eventuele foto’s voor de website, na toestemming.

2.2 ‘Anneloes Kapster Aan Huis’  gebruikt geen cookies.

3. Bewaartermijn

 ‘Anneloes Kapster Aan Huis’ verwerkt en bewaart de persoonsgegevens tot het moment dat wordt verzocht de gegevens te verwijderen. 

4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
 
4.1     Via info@anneloeskapsteraanhuis.nl kan worden verzocht om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. 
4.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met info@anneloeskapsteraanhuis.nl.
4.3     In het geval van klachten kan  contact worden opgenomen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5. Wijzigingen
 
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd.  Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.
Versie 29 oktober 2018